Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYŻEJ 60TYS. EURO NA:Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowi

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Publikacja obowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Nazwa:
Muzeum Śląskie
Adres pocztowy:
Al. Korfantego 3
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Katowice 40-005 śląskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:
ANTONI STRAŃSKI KRZYSZTOF PASEK 032 2585661-3; 3503672
E-mail: Fax:
muzeumjg@op.pl 032 2599804
Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL):
www.muzeumslaskie.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
www.muzeumslaskie.pl
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

Nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:

E-mail: Fax:

Adres internetowy:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktówNazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:

E-mail: Fax:

Adres internetowy:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktówNazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon:

E-mail: Fax:

Adres internetowy:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I G??ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA??ALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Inny: INSTYTUCJA KULTURY

Przedmioty działalności :Rekreacja, kultura i religia

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających

Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPISII.

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowicach wraz z utylizacją odpadów i uporządkowaniem terenu – kubatura ok. 3000 m3

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług

(a) Roboty budowlane Wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:KATOWICE UL. KOPALNIANA 6

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowicach wraz z utylizacją odpadów i uporządkowaniem terenu – kubatura ok. 3000 m3

Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia

Na wniosek wykonawcy, zamawiający umożliwi wizję lokalną terenu i obiektów będących przedmiotem wyburzeń, w tym zakresie należy przesłać wniosek o umożliwienie wizji lokalnej na numer faksu podany w SIWZ oraz po dokonaniu wizji złożyć stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z dostarczona dokumentacją techniczną oraz wytycznymi inwestora oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,

Przed przystąpieniem do robót należy spełnić warunki objęte Decyzją nr 75/06 z dn. 14.07.2006 r. Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego w Katowicach, dot. pozwolenia na rozbiórkę. Decyzja znajduje się w załączonej dokumentacji technicznej,

Technologie robót rozbiórkowych i harmonogram prac należy przed rozpoczęciem uzgodnić z Zamawiającym,

Wykonawca opracowuje plan BIOZ dla podjętych robót,

Odzyskany w trakcie wyburzeń złom należy odwieźć do złomnicy, w trakcie wyburzeń wykonawca będzie uzgadniał z inspektorem nadzoru ze strony Muzeum, ilość i jakość odzyskiwanych materiałów, przed całkowitym zakończeniem prac wykonawca uzyskaną kwotę ze sprzedaży złomu przekaże na konto Muzeum Śląskiego,

Pracownicy nadzoru ze strony wykonawcy muszą posiadać niezbędne uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia ze szkoleń BHP,

Pracownicy fizyczni zatrudnieni bezpośrednio przy robotach demontażowych musza być przeszkoleni pod względem BHP i p.poż. oraz posiadać wymagane uprawnienia do obsługi stosowanego przez wykonawcę sprzętu i elektronarzędzi ,

Przed rozpoczęciem robót wykonawca zakłada Dziennik rozbiórki i rejestruje go w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Katowicach,

W trakcie wyburzania obiektów należy zwrócić uwagę na unikanie niszczenia istniejącego uzbrojenia terenu oraz zieleni niskiej i wysokiej,

Po przeprowadzonych robotach tereny wyburzonych obiektów należy zrekultywować i obsiać trawą,

Gruz z wyburzeń należy wywieźć na wysypisko.

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego-

II.1.7) WSPÓLNY S??OWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownictwo główne Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)
Glówny przedmiot 45.11.11.00-9

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIACałkowita wielkość lub zakresKUBATURA 3000 M3

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Wymagany Data zakończenia 31/10/2006

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium   WYMAGANE WADIUM 6900,00 Z??

III.2) WARUNKI UDZIA??U INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPE??NIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca musi zatrudniać minimum 1 pracownika z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenia lub w specjalności wyburzeniowej, należącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych wyburzeniowych obiektu/ów o sumarycznej kubaturze minimum 3000 m3 .

Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji materiałów niebezpiecznych, płyt azbestowych, w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska. Koszty utylizacji i składowania ponosi wykonawca.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg formuły zerowo jedynkowej tzn. spełnia lub nie spełnia danego warunku.

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykaz pracowników posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności wyburzeniowej, należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na lub wg druku załącznika nr 5.Nie wykazanie zatrudnienia minimum 1 pracownika z uprawnieniami budowlanymi skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.

Kserokopie uprawnień i kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w załączniku nr 5.

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót budowlanych wyburzeniowych obiektu o kubaturze minimum 3000 m3 z podaniem ich wartości daty i miejsca wykonania na lub wg druku załącznik nr 6. Nie wykazanie wykonania 3 robót skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wymienionych w załączniku nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.

2.1) Kryteria oceny ofert  Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówieniaAdres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Jeżeli dotyczy)

http://www.muzeumslaskie.pl/bip/kategoria_8.html

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 05/09/2006 Godzina: 10:00

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty    polski

IV.3.5) Termin związania ofertąokres w dniach: 60

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert   Data: 05/09/2006 Godzina: 10:15

Miejsce

MUZEUM SLASKIE AL. W. KORFANTEGO 3 40-005 KATOWICE SEKCJA

VI: INFORMACJE UZUPE??NIAJĄCEVI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Nie VI.2) INFORMACJE DODATKOWEData opublikowania: 03.08.2006 13:40:36
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:18:21
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 364
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 165 03.08.2006 13:49:51
SIWZ 204 03.08.2006 14:02:04
SIWZ 165 03.08.2006 14:16:09
Załącznik_Nr_8_cz1 148 03.08.2006 14:19:50
Załączniknr_8_cz2.1 150 03.08.2006 15:10:01
Załączniknr_8_cz2.2 136 03.08.2006 15:16:53
Załączniknr_8_cz2.3 146 03.08.2006 15:19:52
Załączniknr_8_cz2.4 145 03.08.2006 15:28:42
Załączniknr_8_cz2.5 136 03.08.2006 15:35:06
Załączniknr_8_cz2.6 126 03.08.2006 15:40:59
Załączniknr_8_cz2.7 133 03.08.2006 15:45:30
Załączniknr_8_cz2.8 134 03.08.2006 15:48:05
Załączniknr_8_cz2.9 125 03.08.2006 15:49:22
Załączniknr_8_cz3 154 03.08.2006 16:00:05
Załączniknr_8_cz4 130 03.08.2006 16:09:25
Załączniknr_8_cz5 160 03.08.2006 16:15:00

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Uzupełnienie części ogłoszenia 03.08.2006 13:43:22 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika 03.08.2006 13:55:04 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika 03.08.2006 14:02:37 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika 03.08.2006 14:17:04 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika 03.08.2006 14:20:20 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika 03.08.2006 14:47:10 Krzysztof Pasek
Uzupełnienie ogłoszenia 03.08.2006 15:05:17 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika 03.08.2006 15:10:56 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika 03.08.2006 15:17:43 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika 03.08.2006 15:23:26 Krzysztof Pasek
Dodanie załączników 03.08.2006 15:49:45 Krzysztof Pasek
Dodanie załączników 03.08.2006 16:15:34 Krzysztof Pasek