Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60TYS. EURO NA WYKONANIE US??UG SK??ADU TEKSTÓW…

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: Muzeum Śląskie

Adres pocztowy: Ulica: al. Wojciecha Korfantego 3
Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-005  Województwo:  śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: ELZBIETA GISZTER, KRZYSZTOF PASEK

Telefon: 032 258 56 61-3 Fax: 032 259 90 04
e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// http://www.muzeumslaskie.pl/bip/kategoria_8.html

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usług składu tekstów w języku polskim US??UGI SK??ADU (CPV 78220000-5) obejmujące:

1) redakcję techniczną (zgodnie ze wskazówkami zleceniodawcy), w tym formatowanie okładki z dostarczonych materiałów;

2) wprowadzanie do tekstu (dostarczonego w wersji elektronicznej) poprawek (naniesionych na wydruk) wynikających z prac redakcyjnych;

3) formatowanie i łamanie;

4) korekty techniczne na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wydruków na papierze: I korekta – z możliwością zmian do 30%, II korekta, rewizja (zleceniodawca wymaga dostarczenia I korekty w 2 egzemplarzach, II korekty i rewizji w 1 egzemplarzu);

5) skanowanie ilustracji kolorowych i czarno-białych (z fotografii i slajdów bądź innych dostarczonych materiałów);

6) obróbkę materiału ilustracyjnego dostarczonego na nośnikach elektronicznych;

7) zapis ostatecznej wersji publikacji (zatwierdzonej do druku) w plikach PDF lub PS (według ustaleń).

Przedmiot zamówienia: skład 14 tytułów, w tym:

4 katalogi formatu A4 o objętości ok. 59,0 ark. druk.

4 katalogi formatu 210×210 mm o objętości ok. 15,5 ark. druk.

4 książki formatu B5 o objętości ok. 67,5 ark. druk.

2 książki formatu A5 o objętości ok. 3,0 ark. druk. razem: 145,0 ark druk.

Kryteria oceny ofert:
CENA 100%

Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)

Data: 30 / 08 / 2006

Miejsce składania ofert:
MUZEUM SLĄSKIE

AL. W. KORFANTEGO 3

40-005 KATOWICE

POK. 405 PIETRO IV

GODZINA 10:00Data opublikowania: 22.08.2006 15:48:19
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:10:28
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 331
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Specyfikacja Istostnych Warunków Zamówienia 162 23.08.2006 13:35:24
SIWZ_SKLAD_ po porawieniu omyłki pisarskiej 182 24.08.2006 09:52:47

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Dodanie załącznika 22.08.2006 15:48:56 Krzysztof Pasek
uzupełnienie brakującej części ogłoszenia i załączników 23.08.2006 13:05:14 Krzysztof Pasek
Uzupełnienie brakującej części ogłoszenia wraz z SIWZ 23.08.2006 14:04:28 Krzysztof Pasek
aktualizacja linku do strony www.muzeumslaskie.pl/bip/kategoria_8.html 23.08.2006 14:13:49 Danuta Kamińska-Bania
Uzupełnienie 24.08.2006 09:53:23 Krzysztof Pasek