Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


FORMULARZ ZP-250

OG??OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Muzeum Śląskie Antoni Strański, Krzysztof Pasek
Adres
Al. Korfantego 3 Kod pocztowy 40-005
Miejscowość Katowice Województwo Śląskie
Telefon Faks 032 2585661-3; 3503672 032 2599804
Poczta elektroniczna (e-mail) muzeumjg@op.pl Adres internetowy (URL) www.muzeumslaskie.pl 

CZY ZAMÓWIENIE BY??O PRZEDMIOTEM OG??OSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH? Tak

Numer ogłoszenia w spisie BZP Nr 128 poz. 27353 z dnia 24/05/2006

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (bez VAT)180292.67 EUR

SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) RODZAJ ZAMÓWIENIA Roboty budowlane

II.2) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

II.3) NOMENKLATURA

II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot 45.11.11.00-9

II.4) NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wyburzenie budynku administracyjnego C, kotłowni nr IV i nr V oraz łaźni górniczej 1000 na podstawie wykonanych dokumentacji projektowych i posiadanych przez inwestora pozwoleń na wyburzenia

II.5) KRÓTKI OPIS

Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni przy ul. Kopalnianej 6 w Katowicach wraz z utylizacją odpadów i uporządkowaniem terenu-kubatura ok 300 m3

SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

II.1) UDZIELENIE I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Oznaczenie oferty częściowej 8 Nr części: 1
Nazwa wykonawcy
PUT TOP SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Jałowcowa 50 Kod pocztowy 44-100
Miejscowość Gliwice Województwo Śąskie 
 
Telefon Faks 032 230 22 15    032 239 93 58

III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT)

Cena 540537.19 Oferta z najniższą ceną 328086.00 / oferta z najwyższą ceną 1238829.57   Waluta PLN

SEKCJA IV: INNE INFORMACJE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  Data 10/08/2006

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT  8Data opublikowania: 10.08.2006 12:55:10
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:17:28
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 311